Reference PDF Tisk Email
Referenční list

Stříbrná medaile

Pamětní list

Kotelna 8 MW na dendromasu v  Banské Bystrici, Slovensko

V městě Banská Bystrica na Slovensku byla ve 2. polovině roku 2011 postavena moderní kotelna pro spalování dendromasy o výkonu 8 MW. Celé dílo provedlo Sdružení BB Radvaň složené ze tří firem: DOS-TRADING – Banská Bystrica, EVČ – Pardubice a  TENZA – Brno.

Doposud bylo teplo pro sídliště Radvaň, Fončorda a Podháje vyráběno v teplárně kterou provozuje firma BBES a.s. Banská Bystrica. Roční výroba tepla se v dosavadní teplárně pohybuje v hodnotách okolo 330 TJ. Centrální zásobování teplem je provozováno jako horkovodní, s teplotním spádem v zimě 130/70 °C a v létě 90 / 60 ° C. Současným  zdrojem tepla jsou tři horkovodní kotle LOOS na zemní plyn o výkonu 3x13,7 MW a dále plynová turbína Taurus 60 o výkonu 5,2 MWe s návazným spalinovým kotlem IBS Brno o výkonu 8,8 MWt.

Do jednání s dosavadním výrobcem tepla vstoupila společnost KA Contracting SK jako investor s nabídkou postavit k dosavadnímu zdroji tepla paralerní zdroj na biomasu, který nahradí polovinu dosavadní výroby tepla z plynu a přinese tak úsporu ve výrobních nákladech i úsporu emisí CO2. Nový zdroj bude provozován celoročně a bude zajišťovat polovinu dosavadní výroby tepla pro potřeby vytápění a pro přípravu teplé vody městských sídlišť.

Výsledkem je dnes již zprovozněná moderní kotelna na biomasu s parametry:
•    Výkon 8 MW – dva kotle Kohlbach o výkonu po 4 MW
•    Účinnost: 88 %
•    Roční dodávka tepla až 157 TJ
•    Teplonosné médium: horká voda, primář 135/75 °C při tlaku 6 bar, sekundár 130/70 ° C při tlaku 25 bar, dva oddělovací výměníky Alfa Laval
•    Rozměry objektu vlastní kotelny 19 x 27 m

Palivo:
•    Dendromasa, dřevní štěpka
•    Max hodinová spotřeba: 3,7 tuny
•    Max denní spotřeba: 89,3 tun
•    Roční spotřeba: 20.263 tun
•    Denní provozní zásobník paliva o rozměrech 15 x 12 m
•    Venkovní skládka se zásobou paliva na 18 dní o ploše 1629 m2.

Přínosy nové kotelny:

•    Snižuje se významným způsobem cena vyráběného tepla.

•    Snižuje se potřeba drahého zemního plynu na cca poloviční množství. Jde o úsporu: 5.081.883 Nm3/rok.

•    Současně byly vylepšeny ekologické parametry okolního životního prostředí, snížením emisí znečišťujících látek, konkrétně CO2. Ve srovnání se stávajícím stavem činí roční úspora CO2  9 541 tun.

Tepelný výkon nového zdroje je vyveden do stávající kotelny. Spolupráce obou paralerních tepelných zdrojů je zajištěna unikátním řídícím systémem, který stanovuje priority náběhů jednotlivých zdrojů tepla. V návaznosti na vzrůstající požadavek dodávky tepla v automatickém provozu postupně nabíhají:

1)    Plynová turbína společnosti BBES
2)    Kotle na biomasu společnosti KA Contracting SK
3)    Plynové kotle společnosti BBES

Hodnota vynaložené investice: 4,3 mil. EURO.